Despre institutie

Despre institutie

 
 
 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Maicanești

 

 
 

Ne  naştem slabi şi avem nevoie de putere ; ne naştem neputincioşi şi avem nevoie de ajutor; ne naştem mãrginiţi şi avem nevoie de judecatã. Ceea ce ne lipseşte când venim pe lume, şi de care avem nevoie mai târziu ne este dat prin educaţie.                                                                   (J.J. Rousseau)

 

 
 

Introducere

         Integrarea României în Uniunea Europeană adaugă o nouă dimensiune şi noi provocări, oportunităţi şi cerinţe activităţii din domeniul educaţiei şi formării continue.

         Se doreşte ca România să fie un partener în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european şi să depună toate eforturile posibile pentru diminuarea decalajului existent între ea şi celelalte state membre.

        Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii, din economie, din viaţa comunităţii.

        Învăţământul poate îndeplini aceasta misiune dacă elevul care parcurge invăţământul obligatoriu invaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: invaţă pentru a şti, invaţă pentru a face, invaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi in comunitate.

        Astfel, invatamantul poate constitui o premisa a incluziunii sociale active, in contextul schimbărilor economice, sociale si politice care se petrec pe continentul european. O zona europeana deschisa a invatamantului adduce cu sine o mulţime de avantaje, in condiţiile respectării diversităţii, dar presupune eforturi continue in vederea Înlăturării barierelor si pentru dezvoltarea unei reţele de invatamant care sa stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeana si cooperarea.

          Învăţământul special pentru persoane cu cerinţe educative special (CES):

 • este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ din România, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
 • se organizează în conformitate cu prevederile articolului 46 din Constituţia României, ale Legii învăţământului, ale Statutului Personalului Didactic, a Regulamentului de funcţionare a învăţământului preuniversitar şi a Regulamentului de funcţionare a învăţământului special.
 • se realizează pe baza princiipilor învăţământului democratic, a dreptului la educaţia diferenţiată şi pluralism educaţional, a drepturilor egale ale cetăţenilor României de a avea acces la toate formele de învăţământ.
 • se ocupă de instruirea educarea, profesionalizarea, recuperarea şi integrarea socio-profesională a copiilor cu CES.

        Educaţia specială trebuie să-i ajute pe elevii cu cerinţe educative speciale să atingă nivelul optim posibil de dezvoltare personală prin:

 • acumalarea experienţei necesare învăţării şcolare şi sociale;
 • formarea abilităţilor necesare învăţării în şcoală;
 • însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor utile învăţăi’ii unei meserii şi integrării socio profesionale şi vieţii culturale în comunitate;

         Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie tuturor copiilor prin educaţie formală şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educative specia! şcolarizaţi atât în învăţământul special cât şi în învăţământul de masă precum şi personalului care este implicat în educaţia acestora.

         Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă desfăşoară activităţi de redareînvăţare-evaluare, normate în baza legislaţiei în vigoare şi dezvoltă servicii educaţionale în domeniul educaţiei incluzive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte şi programe etc.

        Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă îndeplineşte următoarele funcţii:

 • de intervenţie directă prin oferire de servicii psihopedagogice, psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei incluzive beneficiarilor direcţi: copii/elevi/tineri cu cerinţe educative speciale, părinţi, cadre didactice din şcolile de masă, membri ai comunităţii locale;
 • de informare, formare continuă/perfecţionare şi consiliere a personalului didactic în domeniul educaţiei incluzive;
 • de suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice din şcolile de masă;
 • de învăţare, de pregătire pentru viaţa de adult.
 
 
 

Resurse materiale

 

 

 • săli de curs dotate cu mobilier nou
 • cabinete de logopedie(corectarea vorbirii)
 • cabinet medical
 • sală de lectură
 • bibliotecă/acces internet/săli de informatică
 • sală de gimnastică(recuperare psihomotrică)
 • cantină(sală de mese)
 • teren de sport
 • club pentru activități extrașcolare,ludice sau de divertisment
 • dormitoare dotate cu mobilier nou,jucării,tv
 • atelier pentru însușirea unor meserii
 • seră

 

Galerie foto

Resurse umane


-Cadre didactice
-Personal administrativ

-32 cadre didactice cu experiență în domeniul pedagogic și al psihopedagogiei speciale
-2 profesori de logopedie-2 asistente medicale
-4 instructori de educație
-4 supraveghetori
-un asistent social
-un informatician

Personalul didactic este unul foarte bine pregătit, preocupat în permanenţă de creşterea calităţii actului educaţional. Personalul didactic al unităţii este format din cadre didactice calificate ceea ce asigură o mare stabilitate a profesorilor la clasă, lucru benefic procesului instructiv educativ.

Cadrele didactice se recomanda prin


 • participarea alături de elevi la diverse proiecte educaționale
 • participarea la cursuri de formare profesională;
 • organizarea de serbări şcolare, excursii şi alte activităţi extraşcolare;

Ce valori cultivam elevilor noștri


 • Bunătatea
 • Respectul
 • Generozitatea
 • Onestitatea
 • Voința
 • Corectitudinea
 • Responsabilitatea
 • Toleranța
 • Perseverența

Toți copiii beneficiază GRATUIT de


 • masă,cazare,echipament și rechizite școlare
 • acces la telefonul instituției(pot fi sunați de luni până vineri ,între orele 9.00/13.00 și pot suna săptămânal acasă)
 • confort termic,instituția având centrală termică proprie
 • acces la educație și la programele de recuperare și de divertisment ale instituției